اعضای هیات تحریریه

موسس

دکتر امید توکلی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
رییس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی

profile.ut.ac.ir/~otavakoli
otavakoliut.ac.ir

مدیر مسئول

سید امین مرادی سالاری

کارشناس مسئول روابط بین الملل پردیس فنی دانشگاه تهران

salariut.ac.ir

سردبیر

سیده حنانه سنایی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

hannaneh.sanaeiut.ac.ir

دبیر تحریریه

رضا عباسی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

rezaabbasiut.ac.ir
09102762963

سخنگوی رسانه ای

امیرحسین ماجدی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

majediut.ac.ir

گرافیست

مهدی بابائی

مهندسی مکانیک دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی مکانیک

bmehdi.officialgmail.com

اعضای هیات تحریریه

ارشیا عطاری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

arshia.attariut.ac.ir

محمد آزادمنجیری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

mohammad.azadut.ac.ir

هانیه صابری توکلی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

haniehsaberitavakoligmail.com
09301101300

فاطمه محق

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

f.moheghut.ac.ir

فاطمه کاظم ستوده

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

fksotoudegmail.com

امیرفرهاد نوروزی مقدم

مهندسی نفت دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

amirfarhad.noroziut.ac.ir

محمدرضا مرتاضی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

mdrz.mortaziut.ac.ir

سپهر مفخمی

مهندسی پلیمر دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

sepehr.mofakhamiut.ac.ir

شایان عبائی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

abaei.shgmail.com
09184673319

سپهر صامعی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

sepehr.sameiut.ac.ir

هانا عسگری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

hannah.asgariut.ac.ir

پگاه رضوانی

مهندسی شیمی محیط زیست دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

rezv1812gmail.com

رسا سایبانی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

saibani.rasaut.ac.ir
09109291317

مهسا شریفی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mahsa1382sharifigmail.com

امیرمحمد براتی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

amir.barati.mout.ac.ir

عرفان هراتی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

erfanharatiut.ac.ir

آرشام رضوانی

تکنوزیسم

rezvani.arshamgmail.com
09133459980