اعضای هیات تحریریه

موسس

دکتر امید توکلی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
رییس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی

profile.ut.ac.ir/~otavakoli
otavakoliut.ac.ir

مدیر مسئول

سید امین مرادی سالاری

کارشناس مسئول روابط بین الملل پردیس فنی دانشگاه تهران

salariut.ac.ir

سردبیر

سیده حنانه سنایی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

hannaneh.sanaeiut.ac.ir

دبیر تحریریه

رضا عباسی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

rezaabbasiut.ac.ir
09102762963

سخنگوی رسانه ای

امیرحسین ماجدی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

majediut.ac.ir

گرافیست

آرشام رضوانی

گرافیست / طراح / صفحه آرا

ArshamRezvani.ir
rezvani.arshamgmail.com
09133459980

ویراستار

رسا سایبانی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

saibani.rasaut.ac.ir
09109291317

ارشیا عطاری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

arshia.attariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آزادمنجیری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

mohammad.azadut.ac.ir

امیرمحمد براتی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

amir.barati.mout.ac.ir

سپهر سامعی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

sepehr.sameiut.ac.ir

هانیه صابری توکلی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

haniehsaberitavakoligmail.com
09301101300

شایان عبائی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

abaei.shgmail.com
09184673319

فاطمه کاظم ستوده

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

fksotoudegmail.com

فاطمه محق

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

f.moheghut.ac.ir

سپهر مفخمی

مهندسی پلیمر دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

sepehr.mofakhamiut.ac.ir

عرفان هراتی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

erfanharatiut.ac.ir

امیرفرهاد نوروزی مقدم

مهندسی نفت دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

amirfarhad.noroziut.ac.ir