اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر امید توکلی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
رییس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی

profile.ut.ac.ir/~otavakoli
otavakoliut.ac.ir

رئیس

سیده حنانه سنایی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

hannaneh.sanaeiut.ac.ir

سردبیر

امیرحسین مشتاقی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

amir.moshtaghiut.ac.ir

سخنگوی رسانه ای

امیرحسین ماجدی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

majediut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ارشیا عطاری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

arshia.attariut.ac.ir

محمد آزادمنجیری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

mohammad.azadut.ac.ir

هانیه صابری توکلی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

haniehsaberitavakoligmail.com
09301101300

فاطمه محق

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

f.moheghut.ac.ir

فاطمه کاظم ستوده

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

fksotoudegmail.com

امیرفرهاد نوروزی مقدم

مهندسی نفت دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

amirfarhad.noroziut.ac.ir

محمدرضا مرتاضی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

mdrz.mortaziut.ac.ir

سپهر مفخمی

مهندسی پلیمر دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

sepehr.mofakhamiut.ac.ir

شایان عبائی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

abaei.shgmail.com
09184673319

سپهر صامعی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

sepehr.sameiut.ac.ir

هانا عسگری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

hannah.asgariut.ac.ir

پگاه رضوانی

مهندسی شیمی محیط زیست دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

rezv1812gmail.com

رسا سایبانی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

saibani.rasaut.ac.ir
09109291317

مهسا شریفی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mahsa1382sharifigmail.com

امیرمحمد براتی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

amir.barati.mout.ac.ir

عرفان هراتی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی شیمی

erfanharatiut.ac.ir

آرشام رضوانی

تکنوزیسم

rezvani.arshamgmail.com
09133459980

گرافیست

مهدی بابائی

مهندسی مکانیک دانشگاه تهران / دانشکده فنی / دانشکده مهندسی مکانیک

bmehdi.officialgmail.com