دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1402، صفحه 1-64 
نشریه تکنوزیسم شماره 5 شهریور 1402 (نسخه کامل)

صفحه 1-64

هادی کهولی؛ سیده حنانه سنائی؛ رضا عباسی؛ امیرحسین مشتاقی؛ محمد آزادمنجیری؛ فاطمه محق؛ هانیه صابری توکلی؛ هانا عسگری؛ نازنین عسکری؛ مهسا شریفی؛ پگاه رضوانی؛ سارا عظیمی؛ سپهر صامعی؛ محمدرضا مرتاضی؛ ارشیا عطاری؛ محمدرضا شیروانی؛ امیرحسین ماجدی