دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 6، فروردین 1403، صفحه 1-118 
نشریه تکنوزیسم شماره 6 فروردین 1403

صفحه 1-118

سیده حنانه سنائی؛ امیرحسین مشتاقی؛ محمد آزادمنجیری؛ امیرعباس ابراهیمی؛ محمدامین انصاری خراجی؛ ریحانه باباخانلو؛ مهدیه حسین‌زاده؛ محمدرضا شیروانی؛ هانیه صابری‌ توکلی؛ فاطمه صادقی؛ سپهر صامعی؛ سید ارشیا عطاری؛ هانا عسگری؛ سارا عظیمی؛ سیداحسان موسوی؛ سپهر مفخمی؛ امیرحسین ماجدی؛ فاطمه محق؛ محمدرضا مرتاضی؛ شقایق میرزایی