دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 4، دی 1401، صفحه 1-51 (فناوری و آب - فناوری‌ها و راهکارهای نوین در حوزه آب) 
نشریه تکنوزیسم شماره 4 دی 1401 (نسخه کامل)

صفحه 1-51

سیده حنانه سنایی؛ رضا عباسی؛ هانیه صابری توکلی؛ فاطمه محق؛ امیرحسین ماجدی؛ ارشیا عطاری؛ فاطمه کاظم ستوده؛ محمد آزادمنجیری؛ امیرحسین مشتاقی؛ هانا عسگری؛ امیرمحمد براتی؛ مهسا شریفی؛ آرشام رضوانی


مصاحبه با مهندس یادگاری

صفحه 38-46

محمد آزادمنجیری؛ فاطمه کاظم ستوده


شماره‌های پیشین نشریه

فناوری و آب - فناوری‌ها و راهکارهای نوین در حوزه آب
دی 1401، صفحه 1-51